สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์

กิจกรรมคริสต์มาส วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2021
   

 

 • ประวัติของโรงเรียน

  รงเรียนอนุบาลอิ่มเอมเป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน มูลนิธิคริสตจักรแบ๊บติสต์ เป็นผู้รับใบอนุญาต คริสตจักรอิมมานูเอล เป็นผู้ก่อตั้งตามอุดมการณ์ที่จะใช้อาคารของคริสตจักร ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือเด็กที่อยู่บริเวณใกล้เคียงคริสตจักร โดยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง  ในการดูแลอบรมสั่งสอนในตอนกลางวัน  ให้เด็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม จิตใจและสติปัญญา ควบคู่ คุณธรรมจริยธรรม บนพื้นฐานพระคัมภีร์  เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ ไม่หวังผลกำไรและเป็นการประกาศพระกิตติคุณแก่ผู้ปกครองเด็กนักเรียน

         นางสาวนิตยา ลิขิตปัญญารัตน์  เป็นผู้จัดการคนแรก นางสาวบัว เอี่ยมคง เป็นครูใหญ่คนแรก ได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

         ค.ศ.1989 (พ.ศ.2532) นางบัว นอสูงเนิน เป็นผู้จัดการ นางอุษา สิริตันตระกูล เป็นครูใหญ่ ได้เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนจากระบบบูรณาการเป็นแบบคริสเตียนมอนเตสซอรี่  โดยอาจารย์แมรีย์ แอล ลอส บานอส ผู้เป็นเจ้าของโรงเรียน  Childrens House แห่งฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา และทีมงานปฐมวัย YWCA เป็นผู้ให้การอบรมแก่คณะครู  ปัจจุบันสหพันธ์มอนเตสซอรี่  แห่งเอเชีย  ซึ่งก่อตั้งโดยมูลนิธิ YMCA (กรุงเทพ) และมูลนิธิ Childrens House แห่งฮาวาย เป็นผู้ให้การอบรม

          โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม  เปิดสอนระดับปฐมวัยและสถานรับเลี้ยงเด็กอิมมานุเอล  มูลนิธิคริสตจักรแบ๊บติสต์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้ลงนามผู้รับใบอนุญาต นายวิโรจน์  เทศน์สาลี  นางสาวชัชดา น้อยดี  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ  นางทัศนีย์ จินาพร ตำแหน่งผู้อำนวยการ  วิสัยทัศน์

  "โรงเรียนสร้างสุข" (Happy School) ความสุขของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู สร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพมาจากความสุขของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง         


  อุดมการณ์จัดตั้ง
  1.
  มุ่งมั่นสร้างสถานศึกษาที่ดี โดยใช้อาคารคริสตจักร ให้เ็ป็นประโยชน์แก่สังคม และไม่มุ่งเน้นผลกำไรเป็นสำคัญ
   
   
  2.
  อบรมให้ความรู้ให้แก่นักเรียน พร้อมปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม ตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนา
   
   
  3.
  ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า แก่ผู้ปกครอง และชุมชนบริเวณใกล้เคียง
   
  คติพจน์ของโรงเรียน
 • จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พรากจากทางนั้น  จากพระคริสตธรรม สุภาษิต 22: 6
 • ปรัชญาของโรงเรียน
   พลานามัยดี มีความพร้อม ล้อมด้วยคุณธรรม
 • เอกลักษณ์ : ร่มเย็นเป็นสุข
 • อัตลักษณ์ : เด็กดี ฉลาด สะอาด ร่าเริง
 • มาตรการส่งเสริม : รักษ์สิ่งแวดล้อม 
 • นโยบายของโรงเรียน
  1.
  มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพตามแบบคริสตชน
   
   
  2.
  มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับเศรษฐกิจ และทุกศาสนา ให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้
   
   
  3.
  มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้รับประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก
   
   
  4.
  มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เลี้ยงที่ดี และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
   
   
  5.
  มุ่งเผยแพร่และแบ่งปันความรักจากพระเจ้าแก่ทุกคน

 
 

 
                        

                  ศาสนาจารย์บญครอง ปิฏกานนท์
                     อดีตศิษยาภิบาลและผู้ก่อตั้ง

 


                        

                     อาจารย์แมรี่  แอล ลอสบานอส
                ผู้ก่อตั้ง Children's House School