สถิติคนเข้าชมเว็บไซต์
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2018 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
   
 
 • ประวัติของโรงเรียน
  เริ่มแรกจากการก่อตั้งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กอิิมมานุเอล เมื่อปี พ.ศ.2510 โดยศาสนาจารย์บุญครอง ปิฏกานนท์ ศิษยาภิบาลคริสตจักรอิมมานูเอล ซึ่งต่อมาได้ขยายเป็นโรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2518 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 บริหารงานโดยคริสตจักรอิมมานูเ้อล คณะแบ๊บติสต์ ภายใต้บรรยากาศร่มรื่นในเนื้อที่ 1 ไร่ 63 ตารางวา มีห้องประชุมปรับอากาศขนาดใหญ่ และห้องเรียนปรับอากาศ ที่เอื้อต่อการเรียน มีครูและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการสอน บริหารจัดการโรงเรียน พร้อมเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
  ในปี พ.ศ.2532 ครูอุษา สิริตันตระกูล ตำแหน่งครูใหญ่ ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอน "ระบบคริสเตียนมอนเตสซอรี่" โดยได้รับการอบรมจาก อาจารย์แมรี่ แอล ลอสบานอส ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Children's House School แห่งฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหพันธ์คริสเตียนมอนเตสซอรี่แห่งเอเชีย ปี พ.ศ.2546 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอมได้ผ่านประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2555 ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  สถานรับเลี้ยงเด็กอิมมานุเอล ได้รับโล่จากโครงการยกย่อง สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ปีการศึกษา 2555 โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

  วิสัยทัศน์
  โรงเรียนผลิตนักเรียนทุกคนให้มีพัฒนาการทุกด้าน เต็มศักยภาพอย่างสมดุล มีรากฐานที่ดีในการเรียนรู้ขั้นสูง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ โดยมุ่งเน้นนักเรียนทุกคน ให้ใช้ความสามารถในการแสดงออก เช่นการสนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และสร้างนิสัยในการรักการอ่าน

  อุดมการณ์จัดตั้ง
  1.
  มุ่งมั่นสร้างสถานศึกษาที่ดี โดยใช้อาคารคริสตจักร ให้เ็ป็นประโยชน์แก่สังคม และไม่มุ่งเน้นผลกำไรเป็นสำคัญ
   
   
  2.
  อบรมให้ความรู้ให้แก่นักเรียน พร้อมปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม ตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนา
   
   
  3.
  ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้า แก่ผู้ปกครอง และชุมชนบริเวณใกล้เคียง
   
  ปรัชญาของโรงเรียน
   พลานามัยดี มีความพร้อม ล้อมด้วยคุณธรรม

  นโยบายของโรงเรียน
  1.
  มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพตามแบบคริสตชน
   
   
  2.
  มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับเศรษฐกิจ และทุกศาสนา ให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้
   
   
  3.
  มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้รับประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก
   
   
  4.
  มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เลี้ยงที่ดี และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
   
   
  5.
  มุ่งเผยแพร่และแบ่งปันความรักจากพระเจ้าแก่ทุกคน


 • ศาสนาจารย์บญครอง ปิฏกานนท์
  อดีตศิษยาภิบาลและผู้ก่อตั้ง
  อาจารย์แมรี่  แอล ลอสบานอส
     ผู้ก่อตั้ง Children's House School
  ครูอุษา  สิริตันตระกูล
  ครูใหญ่ในขณะนั้น